Om Filmpool Nord

Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion samt ger personellt och tekniskt stöd till professionella, semiprofessionella, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum, som sedan senare blev även ett regionalt produktionscentrum.

 

Filmpool Nords budget för 2017 är cirka 30 milj. SEK. Företaget har 8 anställda.

 

Filmpool Nord har alltid arbetat med olika projekt. I projekten koncentrerar man sig på vissa utvecklingsområden inom den audivisuella industrin. I januari 2015 började projektet Talang AB/CD.

 

Styrelsens vision och strategier 2016-2018

reviderat och fastställt 2016-02-10

 

Verksamhetens inriktning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama, kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik, talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.

 

MÅL

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film- och tv-produktion som en viktig kulturnäring som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

 

VISION

Film är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten. Filmpool Nord är det nordliga navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

 

STRATEGIER

Filmpool Nord ska:

 

Vara länets expertorgan när det gäller filmproduktion och bidra med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar i filmverksamhet.

 

Medverka till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att samproducera kortfilmer och dokumentärer, långfilmer och gestaltande tv-produktion.

 

Utveckla den regionala filmbranschen genom att verka för ökad produktionsvolym, insatser för filmarbetare och filmföretag, stödja talangutveckling och branschutveckling med kompetens och resurser.

 

Arbeta med film för barn och ungdom inom och utanför skolan och med unga filmare för att stödja filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.

 

Främja spridning och visning av film i allmänhet, med särskild uppmärksamhet på den regionalt producerade filmen gentemot länets invånare.

 

Följa medieutvecklingen och vara öppen för nya produktions- och distributionsformer.

 

Marknadsföra Norrbotten som filmregion med våra unika tillgångar i natur, kultur, människor, berättelser, kompetens och infrastruktur samt bidra med norrbottniskt arbetsklimat och gästfrihet.

 

Attrahera produktionsbolag att använda Norrbotten som inspelningsplats och bredda marknaden för länets filmarbetare.

 

Medverka till fler filmberättelser från Norrland, att det nordliga perspektivet speglas i nationella media och visningsfönster samt bredda bilden genom skildringar av både vildmark och stadskultur, såväl det unika som det universella.

 

Poängtera jämställdhet, miljöhänsyn och mångfald som horisontella mål. Utveckla den internationella dimensionen genom att synliggöra både de nya svenskarna och norrbottningarna i film och tv.

 

Bygga långsiktiga relationer med svensk och internationell filmbransch med särskild uppmärksamhet på de nordiska länderna och europeiska filmnätverk.

 

Synliggöra samhällsnyttan för Norrbotten genom tydliga redovisningar av verksamheten.

 

Förbättra ägardialogen via kontaktpersoner och möten med förtroendevalda i kommuner och landsting.

 

 

Ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Klicka här : Fastställt 2016-02-10

 

Filmpool Nords verksamhetsberättelse

• verksamhetsberättelse 2015

• verksamhetsberättelse 2014

• verksamhetsberättelse 2013

• verksamhetsberättelse 2012

• verksamhetsberättelse 2011

• verksamhetsberättelse 2010

• verksamhetsberättelse 2009

• verksamhetsberättelse 2008

 

 

 

Foto: Mikael Rutqvist